Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Holiday Home Vision BV

 

INHOUD

ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen
ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen
ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht
ARTIKEL 4 - Betalingen
ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid
ARTIKEL 6 - Documenten
ARTIKEL 7 - Rente en incassokosten
ARTIKEL 8 - Klachten
ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling
 
Op alle boekingen van vakantiewoningen zijn de voorwaarden van Holiday Home Vision BV en Nederlands recht van toepassing.
 

1. In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.

Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere 
dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woord, met wie de 

reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke 

voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

Reiziger: a. de opdrachtgever (aanmelder), of

b. degene te wiens behoeve de door de reisagent verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

Opdracht: de overeenkomst tussen de reiziger en de reisagent, waarbij de reisagent zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste 

zin des woords.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag 

van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen, tenzij de reisagent 
uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.

2. De reisagent (of het boekingskantoor) is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij 
kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De reisagent verleent deze diensten in 

opdracht van de reiziger. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van 
dienstverlening van de reisagent. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

3. Als de reisagent zelf, op eigen naam reizen organiseert, of reizen verkoopt van een
touroperator die niet in Nederland is gevestigd, wordt hij voor die reis aangemerkt als 

reisorganisator. Op die reis zijn dan de reisvoorwaarden van de reisorganisator van 
toepassing.

4. De reisagent kan een reservering voor de reiziger maken. Hij brengt dan een 
overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de door de reiziger gekozen dienstverlener. De 

reisagent is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Hij kan bijvoorbeeld 
reserveringen maken voor losse vliegtickets, treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers, en 
verzekeringen voor de reiziger afsluiten.

5. De reisagent is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde 
diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, 
bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. De reisagent is uiteraard 

wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

6. De reisagent kan, mits dit van tevoren aan de klant bekend wordt gemaakt, voor het 
verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen

1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van 
de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door 

hem gewenste diensten.

2. De opdrachtgever is jegens de reisagent en dienstverlener gebonden na het verstrekken 
van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven.

3. De (opdracht-)bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen 
worden meegegeven, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de 

bevestiging omschreven overeenkomst.

4. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden meegegeven en door de 
reisagent wordt nagezonden, kan de opdrachtgever binnen twee werkdagen na ontvangst 
reclameren. Indien niet wordt gereclameerd, geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor 
het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan. Een en ander laat onverlet de 
mogelijkheid voor de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

5. Bij boeking via internet richt de reisagent het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er 
vóór de reservering op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de 
bevestiging van de boeking door de reisagent is de reiziger aan deze overeenkomst 
gebonden.

6. De opdrachtgever is zowel jegens de reisagent als jegens de dienstverlener voor het 
geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht. De overige 
reizigers zijn voor hun aandeel in de opdracht aansprakelijk.

ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht
1. Informatieplicht opdrachtgever
De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, 
benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken 
aan de reisagent. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele 
telefoon en e-mailadres. De opdrachtgever zal informatie verstrekken over hemzelf en de 
door hem aangemelde reizigers met betrekking tot de lichamelijke en/of geestelijke situatie, 
over andere relevante – waaronder medische – aspecten, alsmede over beperkte mobiliteit, 
of de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en/of mindervalide reizigers, zwangere 
vrouwen, zieken en andere medereizigers. Indien de opdrachtgever in zijn informatieplicht 
te kort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen 
voor diens rekening.

2. Prijswijzigingen
De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de 
dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden 
doorgegeven en doorberekend.

3. Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op 
werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van 
de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, 
reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden 
gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of 
wijzigingskosten, ook zijn de kosten die de reisagent moet maken om de annulering c.q. 
wijziging tot stand te brengen.

4. Alle mededelingen van de reisagent of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht 
aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 4 - Betalingen
1. De verschuldigde bedragen dienen binnen de door de reisagent aangegeven termijn te zijn 
voldaan. De reisagent is bevoegd – zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende 
dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.

2. De reisagent kan bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, 
welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) 
betrokken dienstverlener(s).

3. Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, 
genoemde datum door de reisagent te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen 
bevestiging en factuur geldt de bevestiging.

4. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, zendt de reisagent na het verstrijken 
van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de reiziger de gelegenheid 
binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag 
alsnog te betalen. Indien betaling ook dan uitblijft is de reiziger in verzuim en worden de 
overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) 
betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. De reisagent heeft alsdan het recht de aan 
de annulering verbonden kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de 
ontvangen aanbetaling(en).

5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.
ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid
1. De reisagent zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

2. De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van 
de betrokken dienstverlener(s) zoals bedoeld in artikel 1 lid 1, noch voor de juistheid van de 
door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. De reisagent draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder
verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

3. Voor zover de reisagent zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade 
lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de 
reisagent beperkt tot maximaal de door de reisagent gefactureerde diensten.

4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door 
middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel 
ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het 
kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het 
missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), 
worden uitgesloten.

5. De reisagent is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel 
en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in 
de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke 
toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden 
mede ten behoeve van het personeel van de reisagent.

ARTIKEL 6 - Documenten
1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door de reisagent algemene op 
de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en 
eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.

2. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige 
aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder 
verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde 
documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de 
eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

4. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) 
document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de 
reisagent heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan 
hem kan worden toegerekend, of de reisagent tekort is geschoten in zijn in lid 1 bedoelde 
informatieverplichting.

5. Door of vanwege de reisagent kan de reiziger informatie worden verstrekt over de 
mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.
ARTIKEL 7 - Rente en incassokosten

1. De reiziger die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens de reisagent heeft voldaan, 
is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de 
voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage 
voorschrijven.

2. Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van door de reisagent of dienstverlener   
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. Deze bedragen maximaal 15% over de 
reissommen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende 
€ 5.000,00 met een minimum van € 40,00. De reisagent kan ten voordele van de reiziger 
afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 8 - Klachten
1. Klachten over een door de reisagent gemaakte reservering en/of over door de reisagent 
verstrekte adviezen en informatie, dienen binnen één maand na kennisname door de 
reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij de reisagent te worden 
ingediend.

2. De reisagent zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een 
inhoudelijke reactie geven.

Aanvullende reglementen huur vakantiewoning

Algemene huurvoorwaarden en betalingscondities

1.0 Algemene inleiding 
1.1 Uw aankomst en vertrek
1.2 Uw reservering en betaling
1.3 Herroepingsrecht
1.4 Verzekeringen
1.5 Borg - Schade
1.6 Wijzigingskosten
1.7 Extra kosten
1.8 Huurder wil annuleren
1.9 Holiday Home Vision BV moet annuleren
2.0 Huurder - Gehuurde
2.1 Klachten
2.2 Uw huisdier(en)
2.3 Linnen en handdoeken
2.4 Zwembaden
2.5 Eindschoonmaak
2.6 Aanvullende voorwaarden
2.7 Wettelijke aansprakelijkheid en vrijwaring
 
1.0 Algemene inleiding

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Huurder: De persoon die de boeking plaatst en wordt gezien als hoofdhuurder, tevens 
verantwoordelijk voor de boeking en het gehuurde object.

Huiseigenaar: De woningeigenaar is verantwoordelijk voor het leveren aan de huurder van 
een deugdelijke woning zoals omschreven op onze website.

Holiday Home Vision BV: tussenpersoon welke bemiddelt tussen de huiseigenaar en 
huurder, hierna te noemen de bemiddelaar.

Deze algemene regels zijn van toepassing op alle reserveringen en boekingen bij de 
bemiddelaar en websites welke direct onderdeel uitmaken van diens onderneming. 
Voor iedere woning kunnen afwijkende regels gelden, welke vermeld staan op de 
woningprofielpagina; deze afwijkende informatie wordt als bindend beschouwd en er wordt 
verondersteld dat deze tijdens de boeking bij de huurder bekend is.
 
De bemiddelaar biedt woningen aan van particuliere eigenaren, maar tevens van 
commerciële organisaties.

Hierdoor kan het voorkomen dat de leveringsafwikkeling van uw boeking plaatsvindt via 
deze organisatie(s), zowel vanuit Nederland als op de plaats van bestemming.

De huurder wordt geacht bij het plaatsen van de boeking op de hoogte te zijn van onze 
algemene huurvoorwaarden, leverings-en betalingscondities, disclaimer, alsmede onze 
privacy policy welke vermeld staan op onze website(s), en deze volledig te accepteren. 
Prijzen vermeld op onze website(s) zijn in Euro’s tenzij anders vermeld. 

Huurperiodes lopen zoals vermeld op onze website(s), tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

Onder het gehuurde object/vakantiewoning wordt verstaan het vakantiehuis zoals wij dit 
vermelden op onze website(s), met bijbehorende faciliteiten. 

De mogelijkheid bestaat dat de huiseigenaar een bepaald deel van het gehuurde object 
heeft afgesloten; dit staat dan vermeld op onze website. 

Het vermelde aantal slaap- en badkamers is het aantal waarover u kunt beschikken. 
In sommige gevallen, wanneer het gehuurde object een studio betreft waarbij word 
aangegeven 1 slaapkamer, kan ook bedoeld worden een afscheiding binnen een grotere 
ruimte,  of een als zodanig gebruikte slaapgelegenheid. 

1.1 Uw aankomst en vertrek
De wissel-dag van een gehuurde vakantiewoning vindt u op de vakantiehuis informatie 
pagina. 

Bij weekverhuur is de wissel-dag doorgaans op zaterdag; indien dit bij een specifieke 
accommodatie anders is dan staat dit op de website bij de omschrijving of onder 

"belangrijke informatie" vermeld.  

U kunt de sleutels ontvangen tussen 16.00 en 20.00 van de beheerder of huiseigenaar van 
de vakantiewoning. 

Indien u op afwijkende tijden aankomt, kunnen hier extra kosten aan verbonden zijn.
Contactgegevens  vindt u op de reisvoucher welke wij u 2 weken voor aankomst toesturen. 

Tevens vermelden wij daarop een beknopte route omschrijving en een noodnummer in 

Nederland welke u in probleemgevallen kunt bellen. 

Uitsluitend de huiseigenaar/beheerder heeft de mogelijkheid u toestemming te verlenen 
voor een afwijkende aankomst of vertrek. 

De bemiddelaar en haar medewerkers zijn hier niet toe bevoegd, en er  kan nimmer 

aanspraak worden gedaan op telefonische toezeggingen, welke niet schriftelijk door de 
bemiddelaar zijn bevestigd. 

1.2 Uw reservering en betaling

De bemiddelaar heeft het recht overeengekomen prijzen tussentijds te wijzigen, mits tussen 
de datum van aankomst en uw boekingsdatum minimaal 6 maanden zit. 

Huurder heeft in dat geval het recht om kosteloos te annuleren; met uitzondering van de 
reserveringskosten zullen reeds plaatsgevonden betalingen binnen 5 dagen worden 
teruggestort. 

Huurder kan online via onze website reserveren (dit heeft de voorkeur) waarna de 
reservering direct wordt pre-bevestigd. 

Wij bieden ook de mogelijkheid telefonisch te reserveren, echter in dat geval bent u 
verantwoordelijk voor mogelijke fouten in uw gegevens. 

Bij online reserveringen registreren wij uw IP adres (zie privacy statement). 

Iedere reservering wordt door de bemiddelaar met de huiseigenaar gecontroleerd, alvorens 
uw reservering volledig te bevestigen. 

De reservering  zal automatisch vervallen indien de woning niet beschikbaar blijkt te zijn in 
de door u geboekte periode. 

Na de bevestiging van de reservering door de bemiddelaar krijgt deze de status van boeking.
De bemiddelaar brengt reserveringskosten in rekening, deze worden vermeld bij het 

kostenoverzicht dat u te zien krijgt alvorens u de reservering bevestigd.

Bij reservering brengt de bemiddelaar u een aanbetalingspercentage in rekening, dit bedrag 
vindt u op het kostenoverzicht alvorens u de reservering bevestigt. 

Huurder kan dit onmiddellijk online betalen, of ontvangt hiervoor een factuur welke binnen 

7 dagen op de bankrekening van de bemiddelaar dient te zijn bijgeschreven. 

Het resterende huurbedrag van uw vakantiewoning dient uiterlijk 6 weken voor aankomst 
op rekening van de bemiddelaar te zijn bijgeschreven. 

De borg, zoals op de website(s) vermeld onder "belangrijke informatie",  kunt u 6 weken 
voor aankomst naar ons overmaken, tenzij  uitdrukkelijk vermeld staat dat u deze ter plaatse 
dient te betalen. 

De bemiddelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de borg niet correct of niet op tijd 
is betaald. 

Dit kan aanleiding zijn voor de huiseigenaar u de toegang te weigeren.

Boekingen binnen 42 dagen voor aankomst vallen onder de categorie last minute en dan 
dient het volledige bedrag binnen 2 dagen op onze rekening te worden overgemaakt.

Bij het niet juist nakomen van de betalingsverplichtingen zult u een betalingsherinnering 
ontvangen. 

Indien de factuur niet binnen 7 dagen na deze herinnering is voldaan, heeft de bemiddelaar 
het recht de boeking als geannuleerd te beschouwen. 

De bemiddelaar zal in dat geval de in deze voorwaarden vermelde annuleringskosten in 
rekening brengen. (zie annuleringsvoorwaarden)

Bankkosten voor overmaking van de betalingen zijn voor kosten van de huurder.

1.3 Herroepingsrecht 

Op onze diensten is uitsluiting van het Herroepingsrecht van toepassing: 

     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een 

bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen 
voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen

Op het huren en/of aangaan van een huurovereenkomst van een vakantiewoning is het 

herroepingsrecht “uitgesloten” omdat de levering met uitdrukkelijke instemming van de 

consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

1.4 Verzekeringen

De bemiddelaar biedt bij iedere verhuur de mogelijkheid een schadeverzekering af te 
sluiten, of een annuleringsverzekering. 

Dit zijn verschillende verzekeringen, en deze dienen ook separaat door u geboekt te worden. 

Deze verzekeringen worden in combinatie uitgevoerd met de Europeesche Verzekering 

Maatschappij NV. 

De premie van deze verzekeringen vindt u tijdens uw boeking op uw scherm. 

Dekking schadeverzekering: betreft schade aan object - verblijven – inventaris – 

speeltoestellen – zwembaden – tuin welke zijn ontstaan zonder dat huurder hier 
uitdrukkelijk schuld aan had of opzettelijk schade heeft toegebracht. 

De vergoeding van de schade  betreft hier een minimum uitkering van € 25,- en een 

maximum van € 2500,- . 

De schadeverzekering start vanaf het moment dat huurder/verzekeringnemer het 
vakantiehuis betreedt, met datum vermeldt op de huurovereenkomst en stopt wanneer 
huurder het vakantiehuis verlaat, met als uiterlijke datum wanneer de huurovereenkomst 
eindigt in het reisdocument. 

Genoemde prijzen kunnen veranderen en zijn aan wettelijke regels gebonden zoals de 
assurantiebelasting. 

De bemiddelaar heeft het recht prijzen en percentages aan te passen. 

Voor uitgebreide voorwaarden van de schadeverzekering en annuleringsverzekering 
verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van de Europeesche schadeverzekering bij ons 
onderdeel Reisinformatie → Verzekeringen.

Huurder heeft de plicht bij het afsluiten van een annuleringsverzekering de juiste namen en 
leeftijden van de deelnemers te vermelden. 

Onjuiste informatie kan tot gevolg hebben dat de volledige verzekering buiten de dekking 
valt en ongeldig is.

1.5 Borg - Schade

Huiseigenaren vragen in alle gevallen een borg. 

De huiseigenaar geeft aan hoe de bemiddelaar de borg kan afhandelen. 

In veel gevallen verzoekt de huiseigenaar aan de bemiddelaar de borg in beheer te houden. 

Indien huiseigenaar verzoekt de borg ter plaatse te betalen, staat dit op onze website 
vermeld bij het huisprofiel. 

In de meeste gevallen zal een huiseigenaar GEEN creditcard betaling kunnen accepteren. 

Het moment bij betaling ter plaatse is wanneer u de sleutel in ontvangst neemt. 

U bent in alle gevallen zelf verantwoordelijk de vakantiewoning te inspecteren op gebreken 
en deze eventueel door middel van een getekende verklaring tussen u en de 
sleutelbeheerder vast te leggen. 

Het is dan verstandig ook  duidelijke foto's te nemen.

De bemiddelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid bij disputen over gebreken bij oplevering. 

Voer dus de  inspectie bij aankomst zorgvuldig uit. 

Indien de bemiddelaar de borg in beheer heeft, zal deze binnen 2 weken na vertrek uit uw 
vakantiehuis op uw bankrekening worden terugbetaald, behoudens als de huiseigenaar ons 
schade meldt. 

De huurder dient hiervoor wel een mail te sturen naar de bemiddelaar met opgave van de 
bankrekening waar de borg naar overgemaakt dient te worden.

De bemiddelaar is contractueel gebonden de borg op eerste verzoek aan de huiseigenaar 
over te maken indien deze een schade meldt. 

Indien huiseigenaar aan de bemiddelaar melding geeft van schade en verzoekt de borg of 
een deel van de borg uit te betalen, zal de bemiddelaar  de huurder hiervan per email in 
kennis stellen. 

Bij ontstaan van schade kan het voorkomen dat de huiseigenaar enige tijd nodig heeft de 
schade door een expert en/of bedrijf te laten vaststellen; de maximale termijn hiervoor is 4 
weken.

Indien aangebrachte schade hoger is als de betaalde borg heeft de huiseigenaar het recht 
het meerdere op u te verhalen. 

De afwikkeling van de schade is een zaak tussen u als huurder en de huiseigenaar, en de 
eventuele schadeverzekering indien van toepassing.  

De bemiddelaar kan waar nodig bemiddelen, maar geen rol spelen in de beoordeling en 
afhandeling. 

Indien er sprake is van extra kosten zoals elektra, zwembadverwarming, schoonmaak, 
gebruik telefoon, en overige zaken zoals vermeld op de website(s), dan heeft de 
bemiddelaar het recht deze kosten met uw borg te verrekenen en het verschil terug te 
betalen. 

In geval de huiseigenaar uw borg zal terugstorten, dient u uw gegevens achter te laten bij 
vertrek. 

Borg betaling en terugbetaling is altijd een zaak tussen huurder en huiseigenaar. 

De bemiddelaar heeft, ondanks het feit dat zij de borg op verzoek van de huiseigenaar 
beheert, geen zeggenschap over de borg. 

Schade of disputen over schade geeft huurder geen recht de naam van de bemiddelaar in 
welke vorm dan ook in de media, internet of publicatie te noemen. 

Indien huurder de naam toch noemt aanvaardt deze alle directe en indirecte schade welke 
voortvloeit uit het noemen van de handelsnaam en/of website(s). 

In alle gevallen is borg en schade en de betaling daarvan een zaak tussen huurder en 
huiseigenaar.

1.6 Wijzigingskosten

Wijzigingen in een boekingsovereenkomst zijn uitsluitend geldig wanneer deze door de 
bemiddelaar schriftelijk zijn bevestigd en geaccepteerd. 

De bemiddelaar zal bij geaccepteerde wijzigingen in de verhuurovereenkomst € 25,- 

wijzigingskosten berekenen. 

Wijzigingen ter annulering van de boeking vallen zonder uitzondering onder de 
annuleringsvoorwaarden. (zie verder "wanneer u wilt annuleren").

1.7 Extra kosten

Onder extra kosten vallen alle kosten welke vermeld staan op de huisprofielpagina en geen 
onderdeel vormen van de vermelde huursom. 

Indien huurder boekt geeft deze aan kennis te hebben genomen van deze kosten, en deze te 
accepteren. 

Indien niet uitdrukkelijk bij de huisinformatie anderzijds vermeld staat, is normaal verbruik 
van elektra en water in de huurprijs inbegrepen. 

Wanneer er sprake is van verwarming, en/of zwembadverwarming wordt hiervoor veelal 
een toeslag berekend; dit staat vermeld bij  de informatie van het gekozen vakantiehuis. 

Deze extra kosten dienen bij aankomst betaald te worden, tenzij dit schriftelijk anders is 
overeengekomen, en als zodanig op uw bevestiging vermeld staat.

Het is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de huiseigenaar hiervoor 
toestemming is verleend, gebruik te maken van de huistelefoon. 

Indien er gebruik is gemaakt van de telefoon zonder deze toestemming kan dit tot gevolg 
hebben dat de borg met vertraging wordt terugbetaald, aangezien de telefoonrekening pas 
een maand later wordt ontvangen. 

De door huurder gemaakte telefoonkosten worden dan verrekend met de borg.

Indien er sprake is van een internet aansluiting is internet gebruik meestal inbegrepen in de 
huurprijs, tenzij anders vermeld. 

De bemiddelaar kan nimmer verantwoordelijkheid aanvaarden voor het niet deugdelijk, of 
niet functioneren van een internetaansluiting. 

Bij internet, vermelden wij internet aansluiting of “wireless internet ”; de bemiddelaar kan 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het wel/niet aanwezig zijn van wireless  internet. 

Bed- en linnengoed is altijd extra tenzij op de site uitdrukkelijk vermeld staat dat deze 
service inclusief is. 

Voor baby’s is het uit oogpunt van hygiëne standaard dat u zelf het linnen meebrengt. 

1.8 Wanneer u wilt annuleren

U kunt uitsluitend op werkdagen per email annuleren. 

Onze werkdagen zijn  maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag 
van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen. 

In uitzonderlijke gevallen kan de huurder voor een alternatieve huurder zorgen; dit kan 
alleen indien de bemiddelaar hierover schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de 
huiseigenaar, die bij boeking de naam van de hoofdhuurder en samenstelling van het 
reisgezelschap heeft ontvangen. 

Indien er toestemming is tot deze wijziging brengt de bemiddelaar wijzigingskosten in rekening. 

U dient ook bij annulering ten alle tijden uw betalingsverplichtingen na te komen.

Kosten bij annulering zijn:

Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) voor de aankomstdag: de aanbetaling.

Bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de 

aankomstdag: 60% van de huursom.

Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de aankomstdag:  90% van de 

huursom.

Bij annulering op de aankomstdag of later: de volledige huursom.

Sluit altijd een annuleringsverzekering af; u bent immers nimmer zeker van de situatie 

binnen uw gezin, familie en omstandigheden die u kunnen dwingen uw vakantie te 

annuleren.

1.9 In geval de bemiddelaar moet annuleren

In het geval wij genoodzaakt zijn de boeking te annuleren en/of te wijzigen, behouden wij 
ons het recht voor u een vergelijkbare of betere woning aan te bieden. 

Omstandigheden, waardoor de bemiddelaar gedwongen is om deze maatregel te nemen, 
kunnen onder andere zijn: natuurrampen, storm- en waterschade, werkzaamheden welke het gebruik van de vakantiewoning onmogelijk maken, overlijden van de huiseigenaar of van één van zijn familieleden in de 1e graad, verkoop van de woning, echtscheiding, oorlogssituaties, stakingen of wanneer de bemiddelaar reden heeft aan te nemen dat de huiseigenaar niet aan de gestelde verplichting en/of kwaliteit van de vakantiewoning kan 

voldoen. 

Indien de bemiddelaar niet kan slagen een vergelijkbare of betere woning aan te bieden zal 
De bemiddelaar de tot dan betaalde betalingen terugstorten. 

Huurder kan in geen geval aanspraak maken op een vergoeding hoger dan de tot op dat moment aan de bemiddelaar verrichte betalingen voor deze boeking.

Indien huurder 2 onafhankelijke woningen heeft gehuurd, bijvoorbeeld in 2 aansluitende periodes en de bemiddelaar is genoodzaakt één van deze woningen te annuleren blijft de overeenkomst voor de andere woning ongewijzigd van kracht. 

Huurder kan dan alleen de andere woning annuleren met inachtneming van de in punt 1.8 genoemde voorwaarden en kosten.

2.0 Huurder - Gehuurde

Huurder heeft de plicht de gegevens van het reisgezelschap juist te vermelden, en het 
gehuurde object mag alleen bewoond en gebruikt worden door de in de huurovereenkomst 
vermelde personen. 

Het is niet toegestaan hierin af te wijken met het aantal personen, tenzij vooraf door de 
huiseigenaar schriftelijk toestemming is verleend. 

Het is niet toegestaan op het gehuurde terrein, tenten en/of andere slaapgelegenheden te 
creëren tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door de huiseigenaar. 

Indien huurder verzuimd deze regels te respecteren heeft huiseigenaar het recht per onmiddellijk de huurovereenkomst te ontbinden en is huurder verantwoordelijk voor alle 

schade welke hieruit voortvloeit. 

Het houden van feesten, partijen en/of bruiloften is alleen toegestaan indien de huiseigenaar hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en de bemiddelaar deze toestemming schriftelijk heeft bevestigd aan de huurder. 

In alle gevallen is de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor ALLE personen welke worden toegelaten tot de gehuurde woning.

2.1 Klachten

Ondanks het feit dat wij de huizen zeer zorgvuldig selecteren, beoordelen en inspecteren kan het voorkomen dat u bij aankomst een situatie aantreft waar u niet tevreden over bent.

Meld in eerste instantie een klacht altijd bij een beheerder of huiseigenaar, en probeer er in goed overleg ter plekke uit te komen.

Mocht dit niet lukken meld de klacht dan schriftelijk uiterlijk binnen 48 uur  per email aan 
info@holidayhomevision.com en eventueel ook telefonisch op nummer +31 70 8912618

Klachten met betrekking tot het schoonmaken  dienen direct na aankomst kenbaar gemaakt 
te worden.

Huurder dient een redelijke termijn in acht te nemen voor het oplossen van de klacht.

Bij klachten die niet binnen 48 uur schriftelijk bij de bemiddelaar zijn binnen gekomen is het 
aan de bemiddelaar om te beoordelen of deze nog wel in behandeling kunnen worden 
genomen.

2.2 Uw huisdier(en)

Huisdieren kunnen uitsluitend worden toegestaan als de huiseigenaar hiervoor toestemming 
geeft, en dit door de bemiddelaar  schriftelijk is bevestigd. 

Op de informatiepagina van het vakantiehuis kunt u vinden of een huiseigenaar huisdieren 
toestaat; echter geeft dit niet de garantie dat u wordt toegelaten met uw huisdier. 

In alle gevallen, dus ook wanneer de huiseigenaar huisdieren toestaat, dient u bij de boeking 
te vermelden dat u een huisdier wilt meebrengen; sommige huiseigenaren stellen hier 
namelijk beperkende voorwaarden aan, zoals bijvoorbeeld uitsluitend kleine huisdieren, of 
alleen maar 1 huisdier. 

De mogelijkheid bestaat dat wij bij uw reservering met huisdier(en) nadere informatie aan u 
vragen.

Dit kan uitsluitend schriftelijk; indien uw informatie bij het betrekken van de vakantiewoning 
niet blijkt te kloppen met de informatie die u bij de boeking heeft opgegeven heeft de 
huiseigenaar het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
Bemiddelaar kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste informatie, en er 
zal geen restitutie van door u betaalde bedragen plaatsvinden indien de boeking om deze 
reden wordt ontbonden.

De huiseigenaar heeft het recht na het krijgen van deze informatie uw boeking te weigeren. 
Het is nimmer toegestaan huisdieren in slaapkamers, in of rond zwembaden of op meubels 

te laten lopen, liggen, zwemmen of slapen. 

Aangebrachte schade aan het vakantiehuis en de tuin welke zijn veroorzaakt door huisdieren 
zijn voor uw verantwoordelijkheid.

Door het meebrengen van huisdieren kunnen extra schoonmaakkosten ontstaan.

2.3 Linnen en handdoeken

Vakantiehuizen voorzien vaak in bedlinnen en/of handdoeken, tegen betaling of inclusief in 
de huur (zie huisinformatie). 

Indien er sprake is van extra kosten worden deze op de website(s) vermeld. 

Neem altijd ook bij de huur van het linnenpakket enkele handdoeken mee; badlakens zijn 
nooit inbegrepen in uw linnenpakket en vaak zijn handdoeken ook NIET inbegrepen in uw 
linnenpakket.

Indien handdoeken onderdeel van het linnenpakket zijn, gaat dit meestal om 1 grote en 1 

kleine handdoek, en mogelijk een washandje. 

Daarom adviseren wij onze klanten altijd extra handdoeken mee te brengen.

Het is niet toegestaan handdoeken voor schoonmaakwerkzaamheden te gebruiken. 

Onherstelbare schade of vermissing van bedlinnen en handdoeken wordt met uw borg 
verrekend. 

Gebruik uw handdoeken in het linnenpakket uitsluitend voor lichamelijk gebruik. 

De bemiddelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit en/of het assortiment 
en de samenstelling van het linnenpakket.

2.4 Zwembaden

Buitenzwembaden worden uitsluitend in de zomerperiode beschikbaar gehouden voor 
gebruik. 

Hieronder wordt doorgaans verstaan de periode van mei tot eind september, maar kan 
afhankelijk van het weer verlengd of verkort worden door de huiseigenaar. 

Indien een zwembad  door noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden tijdelijk niet gebruikt 
kan worden  aanvaardt de bemiddelaar hiervoor geen aansprakelijkheid. 

Indien het zwembadwater niet blijkt te voldoen aan de gestelde kwaliteit, heeft de 
huiseigenaar de plicht het water in het zwembad geheel te verversen; een dergelijke 

verversing kan maximaal 2 dagen duren. 

Villa's met een verwarmd zwembad bieden in het voor- en naseizoen de mogelijkheid de 
temperatuur van het water te verhogen; bij de huisinformatie vindt u hiervoor de mogelijke 
toeslagen.

Toeslagen voor zwembadverwarming dienen afhankelijk van de wensen van de huiseigenaar 
vooraf aan de bemiddelaar  te worden voldaan, of ter plekke bij aankomst.

De huiseigenaar heeft het recht de zwembadverwarming in het hoogseizoen uit te 
schakelen. 

Wilt u gebruik maken van zwembadverwarming raden wij u aan 3 dagen voor aankomst 
contact op te nemen met onze klantenservice, en hen te vragen de huiseigenaar te 
verzoeken de zwembadverwarming alvast aan te zetten. 

Hier hoeft, of kan, hij echter niet altijd gehoor aan  geven. 

Wanneer u aankomt kan het zijn dat het bad nog enige opwarmtijd nodig heeft. 

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het  door omstandigheden voorkomen dat een zwembad 
uitvalt, zoals bijvoorbeeld door het niet functioneren van een pomp of andere problemen 
met de techniek. 

De bemiddelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de temperatuur van het 
zwembadwater, of het correct functioneren van het zwembad en de zwembadverwarming. 

Het is niet toegestaan zelf de instellingen van de zwembadinstallatie te veranderen. 

Mocht de huiseigenaar of beheerder u dit verzoeken, dan kunt u hem vragen dit kort 
schriftelijke te bevestigen. 

Dit voorkomt dat u later discussies kunt krijgen over onjuiste handelingen met de 
zwembadinstallatie. 

Zwembaden zijn in een aantal landen(o.a. Frankrijk) op grond van de wet voorzien van een 
zwembadalarm, en de eigenaar van een zwembad kan, indien niet aan de wettelijke regels is 
voldaan, aansprakelijk worden gehouden.  

De huiseigenaar kan u dus uitdrukkelijk verzoeken hekken te sluiten, het alarm te controleren en de wettelijke maatregelen te volgen anders kan hij u weigeren. 

Huurder heeft de plicht bij aankomst de huiseigenaar/beheerder te vragen naar het zwembadalarm en zich te verzekeren dat dit correct functioneert. 

Huurder dient in het geval het zwembadalarm (tijdelijk) door technische problemen niet werkt, direct maatregelen te nemen zodat kinderen en/of huisdieren en mensen die niet kunnen zwemmen niet in de buurt van het zwembad kunnen komen tot het alarm weer naar behoren functioneert.

Indien u niet juist met deze regels omgaat zijn alle hieruit voorvloeiende gevolgen voor uw eigen verantwoording.

Overtuig uzelf als huurder, met name voor uw eigen veiligheid, dat alles veilig is en goed werkt, en voer ook tijdens uw verblijf extra controles hierop uit. 

Kinderen onder de leeftijd van 14 jaar en zonder zwemdiploma mogen uitsluitend onder toezicht van meerderjarigen zwemmen, en met een goedgekeurd zwemvest. 

De bemiddelaar kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden bij ongelukken tijdens uw verblijf van welke aard dan ook. 

2.5 Eindschoonmaak

Schoonmaakkosten worden extra berekend, tenzij op onze website(s) in het huisprofiel uitdrukkelijk vermeld staat dat deze kosten inclusief zijn.

In de meeste gevallen is een eindschoonmaak van uw vakantiewoning verplicht. 

De kosten hiervoor betaalt u in bijna alle gevallen bij aankomst.

Indien vermeld staat "inclusief schoonmaak mits schoon achtergelaten” verzoeken wij u altijd bij vertrek de beheerder om een (schriftelijke) bevestiging te vragen dat de woning inderdaad schoon is.

De bemiddelaar kan in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden indien de huiseigenaar toch 
schoonmaakonkosten aan u gaat berekenen. 

De huiseigenaar kan ons in dat geval verzoeken een deel van de borg aan hem te betalen voor de schoonmaak, en wij  zijn contractueel  verplicht hieraan gehoor te geven.

2.6 Aanvullende voorwaarden

U wordt geacht op verantwoordelijke wijze met energie- en waterverbruik om te gaan, zowel uit kostenoverweging als met het oog op ons milieu. 

Extra kosten wegens het aanzetten van airconditioners met de deuren open en/of onnodig water laten lopen zullen aan de huurder worden doorbelast. 

U bent tijdens uw verblijf verantwoordelijk uw huisvuil zelf af te voeren en in deugdelijke, daarvoor bestemde zakken te stoppen. 

Let er op dat wanneer u in de omgeving van bos of water zit er ongedierte af kan komen op niet goed afgesloten vuilniszakken. 

Indien u langer bent dan 1.80, maakt u zich er dan bij boeking zeker van dat de bedden aan uw lengte voldoen; vraag indien dit niet duidelijk is om aanvullende informatie. 

Het kan voorkomen dat bedden bijvoorbeeld niet aan de basismaat van 2 meter voldoen en hier kunnen wij geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. 

Voor zover dit bij ons nog niet bekend is zullen wij deze informatie voor u  opvragen en u dan schriftelijk uitsluitsel geven.

Mocht er tijdens uw verblijf iets stuk gaan of ziet u een probleem dan heeft u de plicht dit direct te melden.  

Zaken als een boiler, wasmachine, vaatwasmachine etc. vallen onder kleine reparaties en huurder accepteert dat de huiseigenaar maximaal 3 werkdagen nodig heeft om dit te repareren of te vervangen.

Voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld ingebouwde centrale airconditioning, televisies en 
zwembadverwarming kan de reparatie langer dan 3 werkdagen duren.

De bemiddelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van elektrische of elektronische apparatuur, of de eventuele duur van de reparatie hiervan.

Reclamaties en compensatie hiervoor blijft ten alle tijden een zaak tussen de huurder en de 
huiseigenaar.

Het roken van sigaretten, sigaren of pijp is, tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd, 
niet in huis toegestaan. 

Bij het roken buiten het huis gelieve u uw sigaretten en as in deugdelijke asbakken te deponeren. 

In sommige vakantieverblijven zal de beheerder of de huiseigenaar u bij aankomst een huisreglement overhandigen. 

Hierin vind u nuttige tips en informatie over uw vakantiewoning.  

U wordt verzocht deze goed te lezen en de hierin genoemde zaken te respecteren. 

In sommige gebieden kunnen muizen of andere ongedierte voorkomen. 

Huiseigenaren kunnen hier bestrijdingsmiddelen tegen gebruiken. 

Let u er vooral op dat uw kinderen of huisdieren nooit bij deze bestrijdingsmiddelen kunnen 
komen. 

De bemiddelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bestrijding van ongedierte 
en/of overlast welke door ongedierte of de bestrijding daarvan kan ontstaan, noch voor de 
gebruikte bestrijdingsmiddelen.

De vakantiewoning is verhuurd voor vakantiegebruik; het maken van professionele film en 
foto opnames voor commercieel gebruik wordt uitdrukkelijk verboden tenzij dit schriftelijk is 
overeengekomen met de bemiddelaar en de huiseigenaar. 

De huiseigenaar kan indien de huurder filmopnames maakt waarvan duidelijk is dat deze voor commerciële doeleinden gebruikt zullen worden de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. 

Alle gevolgen en kosten welke voortvloeien uit deze ontbinding zijn voor verantwoording en rekening van de huurder.  

Tijdens de huurperiode kan het noodzakelijk zijn dat de huiseigenaar en/of zijn personeel 

voor onderhoud of reparatie op het terrein moeten zijn. 

De huurder zal met een dergelijk bezoek akkoord gaan.

2.7 Wettelijke aansprakelijkheid en vrijwaring

De bemiddelaar, of elke tot diens groep behorende onderneming, en/of website(s) waar een 
boeking heeft plaats gevonden, kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, letsel 
of ongevallen aan personen, dieren of vervoersmiddelen welke ontstaan tijdens het verblijf 
in de door u gehuurde vakantiewoning.

De bemiddelaar kan zich er slechts toe beperken wanneer er sprake is van een gevaarlijke 
situatie in de woning, op instigatie van de huurder de huiseigenaar hiervan in kennis te 
stellen en deze te verzoeken onmiddellijk actie te ondernemen. 

De eindverantwoordelijkheid voor de situatie, het verblijf en/of de actie van de huiseigenaar 
is geheel tussen huurder en huiseigenaar. 

De bemiddelaar bemiddelt slechts bij verhuur tussen huurder en huiseigenaar en heeft geen 
enkele invloed op de situatie ter plaatse, en kan hier dus ook geen enkele aansprakelijkheid 
voor aanvaarden. 

Mocht een situatie zo gevaarlijk zijn dat de huurder besluit te vertrekken, bijvoorbeeld in 
belang en ter bescherming van zijn kinderen etc., dan behoudt de huiseigenaar of de 
bemiddelaar de mogelijkheid de situatie aan de hand van beeldmateriaal of door experts 
onafhankelijk te laten beoordelen. 

De verantwoordelijkheid voor de bemiddelaar kan nooit verder strekken dan een gehele of 
gedeeltelijke compensatie van de betaalde huursom, indien het resultaat van de 
onafhankelijke beoordeling is dat huurder met zijn vertrek de juiste actie heeft genomen. 

Verlies of diefstal welke ontstaat tijdens het verblijf is geheel voor risico en rekening van de 
huurder, de bemiddelaar wijst iedere vorm van aansprakelijkheid hiervoor af. 

Bij het aangaan van een huurovereenkomst accepteert huurder dat de bemiddelaar nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor problemen die huurder of zijn medehuurders ondervinden tijdens het verblijf door diefstal, vermissing of ongelukken. 

De bemiddelaar kan geen verantwoording nemen voor het juist werken van een alarminstallatie. 

Het is geheel vrij aan huurder deze te testen en indien noodzakelijk maatregelen te nemen 
voor bescherming van zijn bezittingen. 

De bemiddelaar kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor overlast ontstaan door bouw en verbouw activiteiten in de omgeving, uitvallen van nuts voorzieningen en/of overlast van buren.

In het geval van bouwactiviteiten welke bij de bemiddelaar voor aankomst van de huurder 
bekend zijn, maar niet bekend waren op het moment van boeken, kan de bemiddelaar in het 
belang van de huurder en in overleg  besluiten een andere woning aan te bieden. 

Nadat een vakantiewoning is betrokken, is een verandering van woning kosteloos uitgesloten en zijn mogelijke verhuiskosten en de verandering van woning voor verantwoordelijkheid van de huurder. 

De hoofdhuurder, die de overeenkomst is aangegaan, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle mogelijke schade of vermissing welke ontstaat tijdens de periode dat hij de vakantiewoning heeft gehuurd. 

De hoofdhuurder aanvaardt ook aansprakelijkheid voor de door de hoofdhuurder in de woning toegelaten personen gedurende de huurperiode. 

De huurder vrijwaart hierbij de bemiddelaar voor elke vorm van aansprakelijkheid voor schade en vermissing ontstaan tijdens diens verblijf. 

De bemiddelaar kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor ongemakken veroorzaakt door afwijkingen aan de gehuurde vakantiewoning. 

Indien afwijkingen het gebruik van de vakantiewoning voor huurder dusdanig beperken dat de bemiddelaar besluit schadevergoeding te betalen of hiertoe wordt gedwongen, kan deze 

schadevergoeding nimmer meer bedragen dan de  betaalde huursom. 

In alle gevallen kan de bemiddelaar een onafhankelijke commissie en/of een bevoegde rechter verzoeken een uitspraak te doen en advies uit te brengen. 

Indien de bemiddelaar tot schadevergoeding overgaat, moet door de onafhankelijke commissie en/of de bevoegde rechter  beoordeeld zijn dat  de bemiddelaar schuld heeft aan het ongemak. 

Als blijkt dat de bemiddelaar in zo een procedure gelijk krijgt neemt huurder de verantwoording en is aansprakelijk voor alle  gemaakte kosten voor dit onderzoek. 

In  geval er schade word uitbetaald zal de bemiddelaar dit onderzoek betalen. 

Bij natuurrampen kunnen woningen welke gehuurd worden van de bemiddelaar in gebieden liggen welke zijn uitgeroepen tot verhoogd risico gebied. 

Dit kan gaan om overstromingen, bosbranden, aardbevingen etc. 

Huurder kan op geen enkele wijze de bemiddelaar aansprakelijk stellen voor gevolgen welke 
ontstaan zijn uit mogelijke natuurrampen.

Huurder zal absoluut geen situatie veroorzaken waarbij risico op bosbrand aanwezig is.

In sommige streken en gebieden is een barbecue verboden. 

Indien in de vakantiewoning het gebruik van een barbecue niet is toegestaan, of uitsluitend 
een elektrische barbecue is toegestaan, is huurder verplicht zich aan deze regels te houden. 

Indien huurder zich niet aan deze regels houdt, welke bij aankomst kenbaar worden gemaakt, is deze aansprakelijk voor alle gevolgen van diens handelen. 

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de 

Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop 
Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten. 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
 
Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud 
en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale 
inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van 
een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de 
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te 
slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is 
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de 
opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 
overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en 
producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument 
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van 
producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst 
uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op 
afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese 
modelformulier voor herroeping;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te 
zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);

Vestigingsadres;

Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres;

Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is; 

E-mailadres of ander aan de consument aangeboden elektronisch communicatiemiddel met dezelfde 

functionaliteit als email; 

KvK-nummer;

BTW-identificatienummer;

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

- de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;

- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar 
en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke 
tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 
de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de 
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument 
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen 
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, 
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik 
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden 
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het 
aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 

voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het 
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de 
consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan 
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn 
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond 
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd 
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden 
te verbinden. 

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de 
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument 
op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, 

meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht 

kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht 
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 

herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover 
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de 
overeenkomst op afstand;  

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van 
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de 
eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende 
een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer 
mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn 

reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de 
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop 
de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De 
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke 
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende 
levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag 
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste 
onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde 
periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste 
product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale 
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave 
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht 
of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden 
na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde 
bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft 
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt 
de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is 
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer 
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het 
herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, 
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de 
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De 
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt 
voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs 
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke 
en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de 
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer 
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te  
dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in 
een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de 
ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat 
door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige 
nakoming van de verbintenis. 

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas 
of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of 
tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de 
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van 
gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een 
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van 
de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; 

of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende 
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten 
door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch 
binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de 
ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het 
product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, 
naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft 
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos 
voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste 
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet 
terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de 

overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt 
waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen 
voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de 
ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, 
en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te 
nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de 
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst 
een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, 
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde 
datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en 
die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die 
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn 
om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, 
maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke 
waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed 
heeft;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na 
levering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen 
in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed 
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat 
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag 
waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of 
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande 
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer 
er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie 
beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de 
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot 
verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft 
gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, 
zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 
dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging 
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden 
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst 
heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te 
ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald 
heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het 
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer 
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde 
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een 
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde 
tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen 
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een 
bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden 
verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die 
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend 
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze 
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn 
van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de 
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De 
opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar 
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, 
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet 

stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de 
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de 
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur 

verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de 
door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan 
van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten 
van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze 
termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft 

ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden 
nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is 
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de 
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft 
plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 
de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn 
van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het 
uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de 
wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte 
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 
maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 

2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten 
voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt 
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de 
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend 
bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf 
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd 
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht 
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan 
verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden 
ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting 
Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel 
naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de 

geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van 
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en 
diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de 
ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP 
te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de 
consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de 
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de 
ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument 
binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk 
dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de 
daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de 
termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de 
bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het 
reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-
commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege 
van bindend advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de 
ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn 
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is 
behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting 
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen 
betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de 
Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige 
geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie

1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de 
Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het 
bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te 
leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in 
stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal 
een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk 
aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt 
€10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een 
inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan 
Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan 
€10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van 
€10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op 
eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond. 

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze 
zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van 

een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk: 

Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Vakantiewoning betaalmethoden

Wacht alstublieft...

het zal een paar seconden duren